ZŻWP Koło Nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

ZŻWP - rys historyczny i działalność

Drukuj

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) skupia w swoich szeregach byłych żołnierzy zawodowych oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków.

Związek został powołany w 1981 r. jako Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ). W 1997 roku związek przyjął nazwę Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP), pod którą działał do 2009 r.. Decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku został przemianowany na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP). Rejestracja związku nastąpiła 26 maja 2010 r..
ZŻWP jest organizacją pożytku publicznego, jest członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych – EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Cele i zadania związku określone są w jego statucie. Działalność związku polega głównie na:

  • obronie czci, honoru i godności żołnierza polskiego;
  • kultywowaniu tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego i czynu zbrojnego polskiego żołnierza;
  • integrowaniu środowiska wojskowego, poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystościach rocznicowych i związkowych;
  • ochronie warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielaniu pomocy w tym zakresie dla najuboższych i obłożnie chorych;
  • otaczaniu opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich i cmentarzy, na których spoczywają ofiary II wojny światowej;
  • udziale w patriotyczno-obronnym wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży.


Działalność Związku oparta jest na ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i Ministerstwem Obrony Narodowej, a także z innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.

Związek ma trójszczeblową strukturę organizacyjną. Szczebel centralny stanowią: Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.Szczeblami pośrednimi są Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Rejonowe (w byłych województwach) wraz z odpowiednimi komisjami rewizyjnymi i sądami honorowymi, natomiast na szczeblu najniższym są koła – zarządy kół i komisje rewizyjne kół.

Koło Nr 10 im. 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie podlega Lubuskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Uchwała programowa ZŻWP

Strona 1 z 4